Phục hồi tổn thương da, trẻ hóa làn da bằng PDRN - Chiết xuất từ tinh trùng cá hồi

14/01/2023
Tin tức

Làm đẹp bằng PDRN chiết xuất từ tinh trùng cá hồi giúp phục hồi da, trẻ hóa làn da, giúp da luôn tươi trẻ và căng mịn

#𝙰𝙴𝚅𝙸𝙹𝚄 𝙿𝙳𝚁𝙽 𝚌𝚑𝚒ế𝚝 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚝ừ 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚛ù𝚗𝚐 𝚌á 𝚑ồ𝚒 𝚝ươ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 đế𝚗 𝟿𝟻% 𝙳𝙽𝙰 𝚗𝚐ườ𝚒. 𝙳𝚘 𝚟ậ𝚢 𝚔𝚑𝚒 đượ𝚌 𝚝𝚑ẩ𝚖 𝚝𝚑ấ𝚞 𝚟à𝚘 𝚍𝚊, 𝙿𝙳𝚁𝙽 𝚜ẽ 𝚝𝚑ú𝚌 đẩ𝚢 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚝á𝚒 𝚝ạ𝚘 𝚟à 𝚝ă𝚗𝚐 𝚝𝚛ưở𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚕ớ𝚙 𝚝ế 𝚋à𝚘 𝚍𝚊 𝚋ị 𝚝ổ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐, 𝚝ừ đó 𝚔í𝚌𝚑 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚜ả𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎𝚗 𝚟à 𝚎𝚕𝚊𝚜𝚝𝚒𝚗 𝚐𝚒ú𝚙 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌ườ𝚗𝚐 độ đà𝚗 𝚑ồ𝚒, 𝚌ả𝚒 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗ế𝚙 𝚗𝚑ă𝚗 𝟷 𝚌á𝚌𝚑 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả. 𝙽𝚑ờ 𝚟ậ𝚢 𝚕à𝚗 𝚍𝚊 𝚜ẽ 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚌ă𝚗𝚐 𝚋ó𝚗𝚐, 𝚖ị𝚗 𝚖à𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗.

*𝗧𝗮́𝗰 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗸𝘆̀ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗣𝗗𝗥𝗡 𝗰𝗮́ 𝗵𝗼̂̀𝗶 đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝘂 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝗗𝗡𝗔 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̛ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶. 𝗡𝗵𝗼̛̀ đ𝗼́ 𝗱𝗮 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗵𝗮̂́𝘂 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮̂́𝗽 𝘁𝗵𝘂 𝗱𝗶𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗼̛̉ 𝗺𝘂̛́𝗰 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂:
-𝘛𝑎́𝘪 𝘵𝑎̣𝘰 𝘵𝘦̂́ 𝘣𝑎̀𝘰 𝘥𝘢: 𝘭𝑎̀𝘯 𝘥𝘢 𝘴𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝑎́𝘪 𝘵𝑎̣𝘰 𝘮𝑜̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝑢̀𝘯𝘨 𝘥𝘢 𝘣𝑖̣ 𝘴𝑒̣𝘰 𝘮𝑢̣𝘯, 𝘵𝑜̂̉𝘯 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨, 𝘥𝘢 𝘭𝑎̃𝘰 𝘩𝑜́𝘢, 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘥𝘢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝘳𝑒̉ 𝘩𝑜́𝘢.

-𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ: 𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑒́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔

-𝑇𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎: 𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛. 𝐻𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑥𝑒̣̂, 𝑑𝑎 𝑚𝑎̂́𝑡 đ𝑖 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖,...

-𝑁𝑎̂𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎: 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 đ𝑒𝑛 𝑠𝑎̣𝑚, 𝑢̛̉𝑛𝑔 đ𝑜̉, 𝑛ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑡ℎ𝑎̂𝑚 𝑠𝑎̣𝑚,... đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑐𝑎́ ℎ𝑜̂̀𝑖. 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑎́𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CẤY CHỈ THẨM MỸ

Những điều cần biết về cấu tạo, bản chất, ứng dụng của chỉ trong thẩm mỹ nội khoa

HỘI THẢO CẬP NHẬT QUY TRÌNH CẤY CHỈ LIỀN KIM TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ NÂNG CƠ BẰNG CHỈ TẠI BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG

Hội thảo ngày 5/1/2023 diễn ra tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương Hà Nội. Cập nhật phương pháp cấy chỉ liền kim Bijou Hàn Quốc ứng dụng điều trị trong y học cổ truyền.

TRẺ HÓA LÀN DA VÙNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ COLLAGEN BIJOU

Là phương pháp đưa sợi chỉ tự tiêu dưới da để kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp trẻ hóa làn da.

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

Phương pháp cấy chỉ từ lâu đã là 1 phương pháp được ứng dụng vào điều trị bệnh, ngày nay phương pháp cấy chỉ được Bộ y tế phân tuyến danh mục kỹ thuật thuộc chuyên khoa y học cổ truyền. Dựa trên nguyên lý sử dụng hệ thống huyệt Đông y châm cứu, kết hợp với chỉ y khoa tự tiêu để đưa vào huyệt đạo của hệ kinh lạc trên cơ thể. Tạo nên những kích thích lâu dài trên huyệt, qua đó tạo tác dụng điều trị như châm cứu nhưng hiệu quả lâu dài hơn. 

CẤY CHỈ VÀ CHÂM CỨU KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ?

Cấy chỉ không còn là phương pháp quá xa lạ với những người bệnh xương khớp hiện nay nói riêng và những người bệnh nói chung, vì những hiệu quả vượt trội mà phương pháp này mang lại. 

CẤY CHỈ VÀ NHỮNG TÁC DỤNG NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT ĐẾN

Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt, người bệnh như được châm cứu liên tục, đây chính là bước tiến, sự phát triển của kỹ thuật châm cứu. Ngoài tác dụng về mặt cơ học như châm cứu, cấy chỉ còn có thêm tác động sinh hoá lên các huyệt.